snelnaardata
 

Globaal overzicht van de opbouw en relatie tussen EU-richtlijnen en Europese geharmoniseerde normen

Om installaties veilig te kunnen bedrijven worden bij het ontwerpen, vervaardigen, onderhouden en keuren van toestellen onder druk, waartoe naast apparatuur ook leidingstelsels worden gerekend, diverse eisen gesteld aan diverse werktuigbouwkundige aspecten.

Ten behoeve van de uniformiteit bij het ontwerpen verdient het aanbeveling om uit te gaan van regels, voorschriften, begrippen, eenheden, enz. zoals die door de landelijke c.q. lokale overheid en opdrachtgevende onderneming worden gesteld.

Tot de onduidelijkste en daardoor moeilijkste aspecten in de ontwerpfase moet worden gerekend het naleven en doelmatig realiseren van de technische eisen, zoals die in het oerwoud van de vele regels, voorschriften, procedures, normen, enz. zijn vastgelegd.

Ten aanzien van toestellen onder druk moet ook rekening worden gehouden met de omstandigheid, dat in de meeste landen een vergunning voor uitvoering, opstelling en bedrijven van toestellen onder druk is vereist, en dat het ontwerp in overeenstemming moet zijn met eventuele plaatselijke of landelijke voorschriften.

Voor de Europese Unie zijn wat dat betreft de belangrijkste EG-richtlijnen c.q. directives.

- EG-Richtlijn 87/404/EEG Drukvaten van eenvoudige vorm.

- EG-Richtlijn 89/392/EEG Machinerichtlijn.

- EG-Richtlijn 97/23/EG Drukapparatuur. Pressure Equipment Directive c.q. PED.

- Geharmoniseerde EN-normen en EN-normen.


Bron:Handboek procestechnieken en -engineering,  2000.

originaltype: 
pdf
 
Meer lezen over Globaal overzicht van de opbouw en relatie tussen EU-richtlijnen en Europese geharmoniseerde normen?